උපුල් මහතා මෙහෙයවන පේරාදෙණිය දන්ත වෛද්‍ය පීඨයේදී ප. ව. 3-5 දක්වා  පැවැත්වෙන භාවනා වැඩසසටහන ඉදිරියේදී මාසිකව පැවැත්වීමට අදහස් කර ඇත. 

ස්ථානය  - දන්ත රෝහලේ 129 කාමරය 

විමසීම් - 0777 288993 / 081 2397401 

Next Poya Day Program at Nillmbe Meditation Centre 

Will be conducted by Upul Sir in Sinhala Language 

8.30am to 3.30pm on ..... No poya day program on June 2019 as Upul is conducting few retreats in Europe.

Meditatiors (who want to participate the Fullmoon day program) can come previous day after inquiring the accommodation availability

Please let the Centre know if you are coming to the Program by sending an email to: info@nilambe.net