උපුල් මහතා මෙහෙයවන පේරාදෙණිය දන්ත වෛද්‍ය පීඨයේදී ප. ව. 3-5 දක්වා  මාසිකව පැවැත්වෙන භාවනා වැඩසසටහන. 

ස්ථානය  - දන්ත රෝහලේ 129 කාමරය 

විමසීම් - 0777 288993 / 081 2397401 

Next Poya Day Program at Nillambe Meditation Centre 

Will be conducted by Upul Sir in Sinhala Language 

8.30am to 3.30pm on 12/11/2019 

Meditators (who want to participate the Full Moon day program) can come previous day after inquiring the accommodation availability

Please let the Centre know if you are coming to the Program by sending an email to: info@nilambe.net