අවිස්සාවේල්ලේ ධම්ම විමුක්ති භික්ෂුණීන් වහන්සේගේ තෙමස් පූර්ණ සිහිකිරීම වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩසටහන 
මෙම භාවනා වැඩසටහන උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා විසින් පෙබරවාරි 23 සෙනසුරාදා සහ 24 ඉරිදා පෙ.ව 8.00 සිට  අවිස්සාවේල්ල රාජපක්ෂ අනුස්මරණ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී  පවත්වනු ලබයි. උදේ සහ දහවල් දානය සපයනු ලැබේ. ඔබ වැඩසටහනට සහභාගී වන්නේ නම් හෝ වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් කරුණාකර ඒ බව ශාන්ත මහතාට (071 178 6557) දන්වන්න.

Next Poya Day Program at Nillmbe Meditation Centre 

Will be conducted by Upul Sir in Sinhala Language 

8.30am to 3.30pm on 20/03/2019

Meditatiors (who want to participate the Fullmoon day program) can come previous day after inquiring the accommodation availability

Please let the Centre know if you are coming to the Program by sending an email to: info@nilambe.net

 
3 Day Meditation Retreat - Colombo

Conducted by Upul Sir in Sinhala Language

Location : Seelawati Sevana 23/1, 2nd Lane, Wickramasinghepura, Battaramulla

For more information: Ms Mallika 011 2775684

Date: 


Meditation Program - Colombo

Conducted by Upul Sir in Sinhala Language

Location : International Vipassana Meditation Centre. Wijerama mawatha, Colombo 7

Time: 8.30am to 2.30pm

Upcoming program date :